(PKG-HKG002) แพ็คเก็จฮ่องกง Super Value 3 วัน 2 คืน ราคา 2,888.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - 10 ก.ค. 60 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิม(Hung Hom)-ร้านยา-ร้านจิวเวอร์รี่
วันที่ 3 : อิสระ-สนามบินฮ่องกง
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG005) แพ็คเก็จฮ่องกง Free & Easy ฟรี !! พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,900.- โดยสายการบินการบินไทย
เดินทาง มิ.ย. 60 - 2 ม.ค. 61 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านหยก-ร้านจิวเวอร์รี่)ฟรี!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา
วันที่ 3 : อิสระ-ส่งสนามบินฮ่องกง
(PKG-HKG006) แพ็คเก็จฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ราคา 5,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - 10 ก.ค. 60 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน-ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3 : อิสระ-ส่งสนามบินฮ่องกง
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG003) แพ็คเก็จฮ่องกง พัก New World Milliennium 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิม(Hung Hom)-ร้านยา-ร้านจิวเวอร์รี่
วันที่ 3 : อิสระ-สนามบินฮ่องกง
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG001) แพ็คเก็จฮ่องกง รวมตั๋ว Super Value 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง-อิสระ
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิม(Hung Hom)-ร้านยา-ร้านจิวเวอร์รี่
วันที่ 3 : อิสระ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG004) แพ็คเก็จฮ่องกง รวมตั๋ว Free&Easy ฟรี!! พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน ราคา 11,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน
วันที่ 3 : ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์