(HK035) ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-ดิสนีย์ 3วัน 2 คืน(CX) 12-14 และ 14-16 APR.17 ราคา 23,900.- ราคา 23,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 60 D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ –โชว์น้ำแบบ 3 D
D2: เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ + พลุ
D3:วัดหวังต้าเซียน –วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งนาธาน- สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK056) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน(CX) FEB - APR.17 ราคา 16900.- อัพเดท 17 JAN.17 ราคา 16,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 60 D1: กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท
D2: รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว - วัดหยวนหยวน– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light
D3: วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK015) ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 3วัน 2 คืน (CX) JAN-MAY.17 อัพเดท 18 JAN 17 ราคา 13,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 60 D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พ้อยท์– อิสระช้อปปิ้งนาธาน- จูไห่
D2:จูไห่ –สาวงามหวีหนี่ – ถนนคู่รัก –ช้อปปิ้งกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
D3:จูไห่ – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง – โบสถ์เซนต์ปอลล์ – เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK038) ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซินเจิ้น- จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX) JAN. - MAY.17 อัพเดท 17 JAN.17 ราคา 13,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 60 D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น
D2: เซินเจิ้น - ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ช้อปปิ้งกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิง
D3: จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกุง – อิสระช้อปปิ้งนาธาน– ส่งสนามบินฮ่องกง
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK037) ฮ่องกง-ดิสนีย์-จูไห่-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX) JAN-MAY.17 อัพเดท 17 JAN.17 ราคา 14,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 60 D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์ – จูไห่
D2: วันที่สอง ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ช้อปปิ้งกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิง
D3:จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกุง - กระเช้านองปิง 360องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท – กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK053) ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น- จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX) JAN-MAR.17 อัพเดท 17 JAN.17 ราคา 12,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 60 D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360องศา – พระใหญ่ลันเตา – เซินเจิ้น
D2: เซินเจิ้น – จูไห่–ถนนคู่รัก –สาวงามหวีหนี่ –พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้งกงเป่ย
D3: จูไห่ –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ -วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG005) แพ็คเก็จฮ่องกง Free&Easy ฟรี!! พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ราคา 2,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทางวันนี้ - มี.ค. 60 วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง (-/-/-)
วันที่ 2: ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน (ติ่มซำ/-/-)
วันที่ 3: ฮ่องกง-อิสระ-ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG006) PACKAGE DISNEYLAND ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคา 5,900.- โดยสายการบินAeroflot
เดินทางวันนี้ - มี.ค. 60 วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง (-/-/-) (SIC)
วันที่ 2 : ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน – Disneyland – ส่งทีพัก (DS/-/-)
วันที่ 3 : ฮ่องกง –ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-) (SIC)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-BALI002) แพ็กเกจบาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคา 9,999.- โดยสายการบินAeroflot
เดินทางวันนี้ - มี.ค. 60 วันที่ 1 : รับสนามบินยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราหมนันท์-ศูนย์เครื่องเงิน-มาลิโอโบโร่ (-/-/D)
วันที่ 2 : มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุท-พระราชวังน้ำ- สนามบินยอร์คยา-สนามบินบาหลี (B/L/D)
วันที่ 3 : บารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามณี-ภูเขาไฟบาตูร์-ภูเขาไฟคินตามณี- วัดตัมปะก์ซีริง-ตลาดปราบเซียน-หาดจิมบารัน (B/L/D)
วันที่ 4 : วัดเม็งวี-เบดูกัลป์-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานู-วิหารตานะห์ล็อต-คูต้า (B/L/D)
วันที่ 5 : ร้านกฤษณา-ส่งสนามบินบาหลี (B/-/-)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-REP001 ) แพ็กเกจเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) ราคา 16,900.- โดยสายการบินThai Smile Air
เดินทางวันนี้ - มี.ค. 60 วันที่ 1 : BKK-REP WE588 07.25-08.40-องค์เจ็กองค์จอม-พิพิธภัณฑสถานอังกอร์-โตนเลสาบ-ชมโชว์อัปสรา (-/L/D)
วันที่ 2 : ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-นครวัด (B/L/D)
วันที่ 3 : วัดทไม-ตลาดซาจ๊ะ-Les Artisans d'Angkor-บารายตะวันตก-REP-BKK WE591 21.05-22.30 (B/L/D)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-LAO002) แพ็กเกจหลวงพระบาง Free&Easy 3 วัน 2 คืน (QV) ราคา 8,900.- โดยสายการบินLao Aviation
เดินทางวันนี้ - มี.ค. 60 วันที่ 1 : BKK-LPQ QV634 10.25-12.05 - รับสนามบินหลวงพระบาง-ส่งโรงแรมที่พัก (-/-/-)
วันที่ 2 : อิสระ (B/-/-)
วันที่ 3 : รับโรงแรม-ส่งสนามบินหลวงพระบาง - LPQ-VKK QV633 07.40-09.20 (-/-/-)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-SIN003) แพ็กเกจสิงคโปร์ WITH NIGHT TOUR 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ราคา 4,999.- โดยสายการบินTigerair
เดินทาง วันนี้ - 31 มี.ค. 60 วันที่ 1 : รับท่าน ณ สนามบินสิงคโปร์-NIGHT TOUR (ล่องเรือ Bumboat-
รวมค่าขึ้น The Sands Sky Park ที่ Marina Bay Sands-
รวมค่าขึ้น Super Tree ที่ Garden by the Bay (-/-/-) *SIC
วันที่ 2 : อิสระ หรือ ซิตี้ทัวร์ ( (-/-/-)
วันที่ 3 : รับโรงแรม-ส่งสนามบินสิงคโปร์ (-/-/-) *SIC
ดูรายละเอียดทัวร์